Salvador Grau va construïr a Barcelona aquest autocicle ja en uns anys a on la seva operativat i el seu impacte ja no era importants, sobre tot, pel fet de que es construeix un cop acabada la Primera Guerra Mundial. De l’autocicle Salvador sols es va construïr una sola unitat ja que el seu constructor es va dedicar amb mes interès a la fabricació de les motocicletes Salvador. La seva mecànica es per mitja d’un motor de dos cilindres MAG de procedencia suissa, mentres que la resta era construït a Barcelona. El Salvador va participar en diferents curses a Catalunya, un fet que va fer que tingues moltes millores mecàniques en el pas del temps.

Salvador Grau construye en Barcelona este autociclo en unos años donde su operatividad y su impacto ya no eran tant importantes, sobre todo, por el hecho de que se construye una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Del autociclo Salvador sólo se construyó una unidad, pues su constructor se dedicó con mayor interés a la fabricación de las motocicletas Salvador. Su mecánica es por medio de un motor de dos cilindros MAG de procedencia suiza, mientras que el resto estaba construido en Barcelona. El Salvador participó en diferentes carreras en Cataluña, lo que hizo que tuvieras muchas mejoras mecánicas con el paso del tiempo.

Salvador Grau built this motorcycle in Barcelona a few years ago when its operation and impact were no longer important, above all, due to the fact that it was built after the end of the First World War. Only one unit of the Salvador motorcycle was built as its builder was more interested in the manufacture of Salvador motorcycles. Its mechanics are powered by a two-cylinder MAG engine of Swiss origin, while the rest was built in Barcelona. El Salvador participated in different races in Catalonia, a fact that made it have many mechanical improvements over time.