La Federació Espanyola de Vehicles Antics – FEVA es constitueix, el 20 d’octubre de 1993, com una associació privada, sense ànim de lucre, i així es va incorporar en el registre Nacional d’associacions amb el número F1627 i CIF G-96676226 el 11 de febrer de 1994.

Els propòsits de la FEVA són:

-Promoure l’interès per als vehicles històrics, antics, cotxes clàssics i de col·lecció, estimular la seva restauració, conservació i exposició, així com tenir cura de la seva catalogació, certificació i manteniment.
-Promoure i mantenir contactes i col·laboració entre els seus membres.
-Representar les activitats relacionades amb els vehicles històrics i als seus associats, davant qualsevol administració Europea, estatal, regionals o locals.
-Facilitar informació, ajuda i assistència a tots els seus associats.
-Organitzar i participar en les manifestacions d’interès per els vehicles històrics, antics, clàssics i de col.lecció, directa o indirectament, ja siguin manifestacions artístiques, culturals o turístiques, tant a nivell nacional com internacional.
-Regular el calendari de les activitats d’interès comú, tant locals com nacionals.
-Regular, d’acord amb codis d’Events i Tècnic de la FIVA, els esdeveniments no esportius a Espanya. Definir i aplicar les normatives deontològiques entre els seus associats per al seu millor ús i per al gaudi dels vehicles històrics, excloent expressament l’activitat comercial.