Qr Sima Violet 19252022-05-27T14:01:18+02:00

Sima Violet 1925

Aquest automòbil, el nº 4.399, fabricat a París es pot considerar una raresa mecànica. Marcel Violet el seu dissenyador i realitzador, configura un automòbil de caracteristiques esportives, amb un motor situat a la part mes baixa del vehicles. El motor de 496 c.c. de dos cilindres oposats i dos temps és refrigerat per aire i disposa d’un canvi amb dues velocitats. Aquesta senzillesa mecànica junt amb el seu poc pes, li permetia unes velocitats molt superiors a vehicles de més cilindrada i preu. Això el va fer molt popular a les curses del seu temps dedicades a autocicles fins a 500 c.c, com la Bol d’Or o el Circuit Picardie.

Este automóvil, el núm. 4.399, fabricado en París, puede considerarse una rareza mecánica. Marcel Violet su diseñador y realizador, configura un automóvil de características deportivas, con un motor situado en la parte más baja de los vehículos. El motor de 496 c.c. de dos cilindros opuestos y dos tiempos es refrigerado por aire y dispone de un cambio con dos velocidades. Esta sencillez mecánica, junto a su poco peso, le permitía unas velocidades muy superiores a vehículos de mayor cilindrada y precio. Esto le hizo muy popular en las carreras de su tiempo dedicadas a autociclos hasta 500 c.c, como la Bol d’Or o el Circuit Picardie.

This car, No. 4,399, made in Paris can be considered a mechanical rarity. Marcel Violet, its designer and director, sets up a sports car with an engine located in the lower part of the vehicle. The 496 c.c. engine of two opposing cylinders and two-stroke is air-cooled and has a two-speed gearbox. This mechanical simplicity, together with its light weight, allowed it to speed much higher than more displacement and price vehicles. This made him very popular in the races of his time dedicated to autocycles up to 500 c.c, such as the Bol D’Or o Circuit Picardie.

Ir a Arriba