Qr Selex ST3 D 19722022-05-27T16:37:06+02:00

Selex ST3 D 1972

A l’inici de la dècada dels setanta, es veu la necessitat de crear una fórmula de promoció automobilística en l’àmbit estatal. Amb el nom de «Fórmula Nacional», es crearen les bases d’aquest Campionat.
SEAT agafa la responsabilitat d’equipar aquests vehicles i aconsegueix que la nova fórmula de promoció obligui a equipar el motor del famós Seat 1430, aconseguint, també, el canvi de nom del Campionat, que passarà a anomenar-se «Formula 1430». Entre els constructors més coneguts, Selex serà el majoritari, tant en nombre de vehicles a la sortida de cada carrera, com el palmarès, guanyant el primer campionat de F-1430, al qual s’hi afegiran alguns campionats més. La bona estabilitat d’aquests 1430, va fer que molts pilots hi adaptessin mecàniques de superior potència, essent les més populars les del Seat 1800 o el 2000, per tal de seguir també el Campionat d’Espanya de Muntanya.

A principios de la década de los setenta, se ve la necesidad de crear una fórmula de promoción automovilística a nivel estatal. Con el nombre de «Fórmula Nacional», se generaron las bases de este Campeonato.
Seat, toma la responsabilidad de equipar estos vehículos y consigue que la nueva fórmula de promoción obligue a equipar el motor del famoso Seat 1430, consiguiendo, también, el cambio de nombre del Campeonato, que pasará a llamarse «Formula 1430». Entre los constructores más conocidos, Selex será el mayoritario, tanto en número de vehículos en la salida de cada carrera, como el palmarés, ganando el primer campeonato de F-1430, al que se añadirán varios campeonatos más. La buena estabilidad de estos 1430, hizo que muchos pilotos adaptaran mecánicas de superior potencia, siendo las más populares las del Seat 1800 o 2000, para seguir también el Campeonato de España de Montaña.

In the early 1970s, there was a need to create a statewide car promotion formula. With the name of «National Formula», the bases of this Championship will be created.
Seat, takes responsibility for equipping these vehicles and gets the new promotion formula to equip the engine of the famous Seat 1430, also getting the name change of the Championship, which will be renamed «Formula 1430». Among the best-known manufacturers, Selex will be the majority, both in number of vehicles at the start of each race, and the record, winning the first F-1430 championship, to which will be added several more championships. The good stability of these 1430s made many riders adapt higher power mechanics, the most popular being those of the Seat 1800 or 2000, in order to also follow the Spanish Mountain Championship.

Ir a Arriba