Qr Peugeot tipus 1272022-05-26T10:59:19+02:00

Peugeot tipus 127

El 1910, es va vendre a París aquest Peugeot que disposa d’un motor de quatre cilindres i canvi de tres velocitats. Aquest automòbil, tenia en comprar-lo dues carrosseries; la d’estiu i la d’hivern i el seu propietari fou D. Juan de la Cierva Peñafiel, pare de l’inventor de l’Autogir i Ministre de la Guerra en aquells anys.
El 1968, va fer sense cap problema el Ral·li París – Ginebra – Torí, tot i que la seva mecànica era amb engreixador de goteig i l’embragatge de cuir.

En 1910, se vendió en París este Peugeot que dispone de un motor de cuatro cilindros y cambio de tres velocidades. Este automóvil, tenía al comprarlo dos carrocerías; la de verano y la de invierno y su propietario fue D. Juan de la Cierva Peñafiel, padre del inventor del Autogiro y Ministro de la Guerra en aquellos años.
En 1968, hizo sin ningún problema el Rally París – Ginebra – Turín, aunque su mecánica era con engordador de goteo y el embrague de cuero.

In 1910, this Peugeot, which has a four-cylinder engine and a three-speed gearbox, was sold in Paris. This car had two bodies when I bought it; the summer and winter ones and its owner was D. Juan de la Cierva Peñafiel, father of the inventor of the Autogyro and Minister of War in those years.
In 1968, he ran the Paris-Geneva-Turin Rally without any problems, although his mechanics were with dripping grease and leather clutch.

Ir a Arriba