Qr Packard 115C 19382022-05-26T16:17:57+02:00

Packard 115C 1938

La fabricació d’automòbils de la Packard Motor Car Company, va del 1899 al 1958 i sempre ha construït uns vehicles de grans prestacions i rendiment, circumstància que explica la molt bona acceptació que tingué en totes les esferes econòmiques, encara que el seu producte anés dirigit a una clientela selecta. El tipus 115, tenia un motor de sis cilindres en línia de 3.600 c.c. Packard, com també d’altres constructors va mantenir la forma dels seus radiadors en tots els seus models, motiu pel qual era fàcilment reconegut. L’elegància i solidesa van fer-lo vehicle oficial a molts països, entre ells Espanya, ja que el Gral. Franco va utilitzar un d’aquests automòbils en la desfilada de la Victòria de 1945.

La fabricación de automóviles de la Packard Motor Car Company, va de 1899 a 1958 y siempre ha construido unos vehículos de grandes prestaciones y rendimiento, circunstancia que explica la muy buena aceptación que tuvo en todas las esferas económicas, aunque su producto fuese dirigido a una clientela selecta. El tipo 115, tenía un motor de seis cilindros online de 3.600 c.c. Packard, al igual que otros constructores mantuvo la forma de sus radiadores en todos sus modelos, por lo que era fácilmente reconocido. La elegancia y solidez lo hicieron vehículo oficial en muchos países, entre ellos España, ya que el Gral. Franco utilizó uno de esos automóviles en el desfile de la Victoria de 1945.

The manufacture of the cars of the Packard Motor Car Company, goes from 1899 to 1958 and has always built vehicles of great performance and performance, a circumstance that explains the very good acceptance it had in all economic spheres, even if its product was aimed at a select clientele. The Type 115 had a 3,600 dc inline six-cylinder engine. Packard, like other manufacturers, kept the shape of its radiators in all its models, which is why it was easily recognized. Elegance and solidity made it the official vehicle in many countries, including Spain, as the Gral. Franco used one of these cars at the 1945 Victoria Parade.

Ir a Arriba