Qr Merryweather 18832022-05-19T18:36:45+02:00

Merryweather 1883

Els orígens dels automòbils els trobem en la instal·lació de motors de vapor a carruatges que, originàriament, havien de ser arrossegats per força animal.
Aquest és el cas del cotxe de Vapor de la Col·lecció de Salvador Claret. La part mecànica d’aquest vehicle és de procedència anglesa, si bé el muntatge i disseny correspon a A.Bollée de França. La direcció funciona per un sistema giratori com els carros de cavalls, on s’hi ha instal·lat una cadena per tal de tenir sempre molt més forta la giratòria i així aconseguir una conducció més efectiva, encara que menys suau. El dipòsit d’aigua està situat sobre el xassís de fusta i va a la caldera per un procediment d’aspiració. El motor, d’un cilindre, dona la força a la roda esquerra, mitjançant una cadena. El sistema de greixatge és un gota a gota. El vehicle es posa en funcionament en un temps no superior a la mitja hora. Per posar en marxa el vehicle es necessita un mínim de dues persones: el conductor, que cuidarà de la conducció i el xofer que se’n cuidarà del manteniment de la caldera de vapor, del seu motor i controlarà la velocitat del vehicle. La paraula xofer ve de la francesa «chofage» (fer foc). Al Merryweather, durant la primera Caravana de Cotxes Vetustos feta a Sant Feliu de Guíxols, el 1961, se li va cronometrar una velocitat de 29 km hora.

Los orígenes de los automóviles se encuentran en la instalación de motores de vapor en carruajes que, originariamente, debían ser arrastrados a la fuerza animal.
Este es el caso del coche en Vapor de la Colección de Salvador Claret. La parte mecánica de este vehículo es de procedencia inglesa, si bien el montaje y diseño corresponde a A. Bollée de Francia. La dirección funciona por un sistema giratorio como los carros de caballos, donde se ha instalado una cadena para tener siempre mucho más fuerte la giratoria y conseguir una conducción más efectiva, aunque menos suave. El depósito de agua está situado sobre el chasis de madera y va a la caldera por un procedimiento de aspiración. El motor, de un cilindro, da la fuerza a la rueda izquierda mediante una cadena. El sistema de engrase es un gota a gota. El vehículo se pone en funcionamiento en un tiempo no superior a la media hora. Para poner en marcha el vehículo se necesita un mínimo de dos personas: el conductor, que cuidará de la conducción y el chófer, que se cuidará del mantenimiento de la caldera de vapor, de su motor y controlará la velocidad del vehículo. La palabra chófer viene de la francesa «chofage» (hacer fuego). En el Merryweather, durante la primera Caravana de Coches Vetustos hecha en Sant Feliu de Guixols, en 1961, se le cronometró una velocidad de 29 km hora.

The origins of cars can be traced back to the installation of steam engines in carriages that were originally intended to be towed by animal power.
This is the case of the car in Vapor from the Salvador Claret Collection. The mechanical part of this vehicle is of English origin, although the assembly and design corresponds to A.Bollée of France. The steering works by a rotating system such as horse-drawn carriages, where a chain has been installed in order to always have a much stronger turn and thus achieve a more effective driving, although less smooth. The water tank is located on the wooden chassis and goes to the boiler for a suction procedure. The engine, of a cylinder, gives the force to the left wheel, by means of a chain. The greasing system is a drip. The vehicle is put into operation in no more than half an hour. A minimum of two people is required to start the vehicle: the driver, who will take care of the driving, and the driver, who will take care of the maintenance of the steam boiler, its engine and will control the speed of the vehicle. The word driver comes from the French «calefage» (to make fire). At Merryweather, during the first Caravan of Old Cars made in Sant Feliu de Guixols, in 1961, a speed of 29 km / h was timed.

Ir a Arriba