Qr Mercedes Benz 1302022-05-26T11:21:30+02:00

Mercedes-Benz 130

Conegut també com el W 23, va ser dissenyat per F. Porsche que hi va introduir unes innovacions que el feien revolucionari. El seu projecte inicial era en definitiva, el que en un futur seria el Volkswagen. No obstant això, els tècnics de la Mercedes Benz responsables de portar a terme aquest projecte, el van variar notablement, aprofitant l’experiència que tenien amb els models que estaven fabricant i, sense adonar-se que el disseny de Porsche venia a representar un nou tipus d’automòbil. Amb totes les modificacions que s’hi van preveure, un cop acabat ha estat sense cap dubte, el pitjor producte de la Mercedes Benz.
El 130 portava el motor al darrere, un quatre cilindres de 1308 c.c. refrigerat per aigua, que li donava una velocitat de 92 km/h. Els 4298 que es van fabricar es venien a 3425 RM l’any 1934.

Conocido también como el W 23, fue diseñado por F. Porsche que introdujo unas innovaciones que le hacían revolucionario. Su proyecto inicial era en definitiva, lo que en un futuro sería el Volkswagen. Sin embargo, los técnicos de Mercedes Benz responsables de llevar a cabo este proyecto, lo variaron notablemente, aprovechando la experiencia que tenían con los modelos que estaban fabricando y, sin darse cuenta de que el diseño de Porsche venía a representar un nuevo tipo de automóvil. Con todas las modificaciones que se previeron, una vez terminado ha sido sin lugar a dudas, el peor producto de la Mercedes Benz.
El 130 llevaba el motor detrás, un cuatro cilindros de 1308 c.c. refrigerado por agua, que le daba una velocidad de 92 km/h. Los 4298 que se fabricaron se vendían a 3425 RM en 1934.

Also known as the W 23, it was designed by F. Porsche who introduced some innovations that made it revolutionary. His initial project was ultimately what Volkswagen would be in the future. However, the Mercedes Benz technicians responsible for carrying out this project varied it considerably, taking advantage of the experience they had with the models they were manufacturing and, without realizing that the design of Porsche was coming to represent a new type of car. With all the modifications that were planned, once finished, it was without a doubt the worst product of the Mercedes Benz.
The 130 carried the engine in the rear, a four-cylinder 1308 c.c. water-cooled, which gave it a speed of 92 km / h. The 4298 manufactured were sold for 3425 RM in 1934.

 

Ir a Arriba