Qr Lincoln Cosmopolitan 19482022-05-26T17:25:17+02:00

 

Lincoln cosmopolita 1948

El Lincoln és considerat com la gamma més alta dins la fabricació de la casa Ford. Per aquest motiu, fou utilitzat com a cotxe oficial per a tots els presidents demòcrates dels Estats Units (els republicans utilitzen Cadillac). El model Cosmopolitan està equipat amb un motor de 8 cilindres en V de 5,5 litres de cilindrada. La qualitat dels seus materials i el control de muntatge, feien que la casa Ford lliurés un certificat vitalici de garantia al seu primer propietari, al qual se li garantia el subministrament de peces per al seu automòbil en un termini no superior a les 48 hores i se li comptava un preu per hora de treball, que a l’any 1950 era d’1 $.
El Lincoln Cosmopolitan ja oferia al seu usuari millores com: sistema de pujar vidres automàtic, encenedor elèctric, eixugaparabrises amb aigua a pressió, mirall retrovisor antienlluernament i un llarg etc. ; l’únic inconvenient era el seu preu de 20.000 $ el 1948.

El Lincoln es considerado como la gama más alta en la fabricación de la casa Ford. Por este motivo, fue utilizado como coche oficial para todos los presidentes demócratas de Estados Unidos (los republicanos utilizan Cadillac). El modelo Cosmopolitan está equipado con un motor de 8 cilindros en V de 5,5 litros de cilindrada. La calidad de sus materiales y el control de montaje, hacían que la casa Ford entregara un certificado vitalicio de garantía a su primer propietario, al que se le garantizaba el suministro de piezas para su automóvil en un plazo no superior a las 48 horas y se le contaba un precio por hora de trabajo, que en el año 1950 era de 1 $.
El Lincoln Cosmopolitan ya ofrecía a su usuario mejoras, como: sistema de subir cristales automático, mechero eléctrico, limpiaparabrisas con agua a presión, espejo retrovisor anti-deslumbramiento y un largo etc. ; el único inconveniente era su precio de 20.000 dólares en 1948.

The Lincoln, is considered the highest range in the manufacture of the Ford house. For this reason, it was used as an official car for all Democratic presidents of the United States (Republicans use Cadillac). The Cosmopolitan model is equipped with a 5.5-liter V-cylinder 8-cylinder engine. The quality of its materials and the control of the assembly meant that Ford delivered a lifetime warranty certificate to its first owner, who was guaranteed the supply of parts for his car within 48 hours. he was told a price per hour of work, which in 1950 was $ 1.
The Lincoln Cosmopolitan already offered its user improvements, such as: automatic window lift system, electric lighter, wipers with pressurized water, anti-glare rearview mirror and a long etc. ; the only downside was its $ 20,000 price tag in 1948.

Ir a Arriba