Qr Knox 16/18 HP 19042022-05-26T16:40:15+02:00

Knox 16/18 HP 1904

Els Knox, tot i ser uns grans automòbils, no van ser molt populars i molt pocs d’ells van ser exportats a Europa.
Aquests automòbils, van ser fabricats a Springfield per la Knox Automobile Company, una empresa que es va iniciar amb automòbils de tres rodes, però el 1902 es va passar a les quatre rodes.
La seva mecànica és de dos cilindres situats horitzontalment al darrere de l’automòbil i disposava d’un xassís molt reforçat. Com a curiositat, a la zona del davant, i sense cap protecció, hi han dues places amagades dins la carrosseria pels acompanyants, ja que el vehicle es condueix des del seient del darrere.
 
Los Knox, a pesar de ser grandes automóviles, no fueron muy populares y muy pocos de ellos fueron exportados a Europa.
Estos automóviles fueron fabricados en Springfield por la Knox Automobile Company, una empresa que se inició con automóviles de tres ruedas, pero en 1902 se pasó a las cuatro ruedas.
Su mecánica es de dos cilindros situados horizontalmente detrás del automóvil y disponía de un chasis muy reforzado. Como curiosidad, en la zona delantera, y sin protección alguna, hay dos plazas escondidas dentro de la carrocería por los acompañantes, ya que el vehículo se conduce desde el asiento trasero.
 
The Knox, despite being great cars, were not very popular and very few of them were exported to Europe.
These cars were manufactured in Springfield by the Knox Automobile Company, a company that started with three-wheeled cars but in 1902, switched to four-wheelers.
Its mechanics consist of two cylinders located horizontally at the rear of the car and had a very reinforced chassis. As a curiosity, in the front area, and without any protection, there are two seats hidden inside the body by the passengers, as the vehicle is driven from the back seat.

 

Ir a Arriba