Qr Isetta 19592022-05-27T12:18:37+02:00

Isetta 1959

Després de l’èxit de les Isetta a Europa a on diferents països la van fabricar sota llicència com Bèlgica, Brasil, França, Anglaterra o a Alemanya per la BMW, a qui la Isetta salvarà l’empresa de la seva crisi econòmica, també el 1958 ja una mica massa tard, l’empresa Borgward Iso Española, S.A. ubicada a Madrid, va decidir fabricar i comercialitzar les diferents versions de la Isetta a Espanya. La seva peculiar carrosseria de línies aeronàutiques amb una sola porta frontal, va ser molt ben acceptada tant a Europa com a Amèrica. Tot i que aparentment, l’Isetta sembla que tingui tres rodes, en te quatre, ja que les dues del darrere pràcticament estan juntes. El motor era de dos cilindres i 236 c.c. (si bé els dos cilindres actuaven com si fossin un de sol i sols tenien una bugia per a l’encesa).
El 1962, es va deixar de fer i Iso España va fabricar el seu motocarro Iso destinat al transport, l’Isocarro, del qual se’n van construir 49.000 exemplars.

Después del éxito de las Isetta en Europa, donde diferentes países la fabricaron bajo licencia como Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra o en Alemania por la BMW, a la que Isetta salvará la empresa de su crisis económica, también en 1958 ya algo demasiado tarde, la empresa Borgward Iso Española, S.A. ubicada en Madrid, decidió fabricar y comercializar las distintas versiones de la Isetta en España. Su peculiar carrocería de líneas aeronáuticas con una sola puerta frontal, fue muy bien aceptada tanto en Europa como en América. Aunque aparentemente, Isetta parece tener tres ruedas, tiene cuatro puesto que las dos traseras prácticamente están juntas. El motor era de dos cilindros y 236 c.c. (si bien los dos cilindros actuaban como si fueran uno únicamente y solo tenían una bujía para el encendido. En 1962, se dejó de hacer e Iso España fabricó su motocarro Iso destinado al transporte, el Isocarro, del que se construyeron 49.000 ejemplares.

After the success of the Isetta in Europe where different countries manufactured it under license such as Belgium, Brazil, France, England or Germany by BMW, whom Isetta will save the company from its economic crisis, also in 1958 already a little too late, the company Borgward Iso Española, S.A. located in Madrid, decided to manufacture and market the different versions of the Isetta in Spain. Its peculiar body of aeronautical lines with a single front door, was very well accepted in both Europe and America. Although apparently the Isetta seems to have three wheels, it has four as the last two are practically together. The engine was two-cylinder and 236 c.c. (although the two cylinders acted as if they were one and only had one spark plug for ignition).
In 1962, it was discontinued and Iso España manufactured its Iso truck for transport, the Isocarro, of which 49,000 were built.

Ir a Arriba