Qr Hispano Suiza T49 19252022-05-26T18:06:35+02:00

Hispano Suiza T49 1925

«La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», fou fundada a Barcelona l’any 1904, per Damià Mateu i un grup d’accionistes. El seu Director Tècnic va ser Marc Birkigt d’origen suís i que estava establert a Barcelona des de feia uns anys.
Els primers Hispano van ser els models 14 HP i el 20 HP, que van ser construïts a partir de 1904. El 1906 la Hispano ja va presentar els seus automòbils al Saló de París, màxim exponent mundial de l’automobilisme. El 1908 la Hispano estava en plena expansió, va traslladar la seva fàbrica al barri de la Sagrera a Barcelona i va començar a preveure la instal·lació d’una sucursal a París, cosa que va ser un fet el 1910.
Entre els automòbils més significatius es troben els models Alfonso XIII, considerat el primer esportiu fabricat en petites sèries, i els models de sis cilindres amb els quals la marca va assolir un prestigi mundial.
Un cop acabada la Guerra Civil Espanyola, la Hispano Suiza va continuar molt lentament la seva fabricació. La direcció de la fàbrica va començar, als anys quaranta, uns contactes amb el Govern Espanyol, que van acabar amb la compra per part de l’I.N.I. de les instal·lacions que la Hispano Suiza tenia a la Sagrera, començant així el funcionament d’una nova empresa, Enasa, que serà la responsable de la fabricació dels vehicles Pegaso.

«La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», fue fundada en Barcelona en 1904, por Damià Mateu y un grupo de accionistas. Su Director Técnico fue Marc Birkigt de origen suizo y que estaba afincado en Barcelona desde hacía unos años.
Los primeros Hispano, fueron los modelos 14 HP y el 20 HP, que fueron construidos a partir de 1904. En 1906, la Hispano ya presentó sus automóviles en el Salón de París, máximo exponente mundial del automovilismo. En 1908, la Hispano estaba en pleno auge, trasladó su fábrica al barrio de la Sagrera en Barcelona y empezó a prever la instalación de una sucursal en París, lo que fue un hecho en 1910.
Entre los automóviles más significativos se encuentran los modelos Alfonso XIII, considerado el primer deportivo fabricado en pequeñas series, y los modelos de seis cilindros con los que la marca logró un prestigio mundial.
Una vez terminada la Guerra Civil española, la Hispano Suiza siguió muy lentamente su fabricación. La dirección de la fábrica, empezó, en los años 40, unos contactos con el Gobierno Español, que acabaron con la compra por parte del I.N.I. de las instalaciones que Hispano Suiza tenía en La Sagrera, empezando así el funcionamiento de una nueva empresa, Enasa, que será la responsable de la fabricación de los vehículos Pegaso.

«La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», was founded in Barcelona in 1904 by Damià Mateu and a group of shareholders. Its Technical Director was Marc Birkigt of Swiss origin and who had been living in Barcelona for a few years.
The first Hispano were the 14 HP and 20 HP models, which were built from 1904. In 1906, the Hispano already presented its cars at the Paris Motor Show, the world’s largest exponent of motorsport. In 1908, the Hispano was in full expansion, moved its factory to the Sagrera district in Barcelona and began to plan for the installation of a branch in Paris, which was done in 1910.
Among the most significant cars are the Alfonso XIII models, considered the first sports car manufactured in small series, and the six-cylinder models with which the brand achieved world prestige.
After the end of the Spanish Civil War, Hispano Suiza continued to manufacture very slowly. The management of the factory began, in the 1940s, contacts with the Spanish Government, which ended with the purchase by the I.N.I. of the facilities that Hispano Suiza had in La Sagrera, thus starting the operation of a new company, Enasa, which will be responsible for the manufacture of Pegaso vehicles.

Ir a Arriba