Qr Ford T de 19232022-12-19T16:43:29+02:00

Ford T de 1923

La carrosseria de dues portes tipus sedan, ja totalment tancada, anomenada Tudor, s’oferia al públic per 595 $. L’èxit d’aquest model, va col·laborar a donar a la Ford Motor Co., uns beneficis de 82.000.000 $ el 1923, i, si bé aquest no va ser el millor any (1922 – 119.000.000 $), amb aquest i anteriors beneficis l’expansió de Ford va arribar a Europa: el 1911 a Londres i Manchester i el 1926 a Berlín. Com a canvis importants, tècnicament parlant, els Ford ja disposaven de rodes intercanviables i posada en marxa amb «demarrer».

La carrocería de dos puertas tipo sedán, ya totalmente cerrada, llamada Tudor, se ofrecía al público por 595 $. El éxito de este modelo, colaboró en dar a la Ford Motor Co., unos beneficios de 82.000.000 $ en 1923, y, si bien este no fue el mejor año (1922 – 119.000.000 $), con este y anteriores beneficios la expansión de Ford llegó a Europa: en 1911 en Londres y Manchester y en 1926 en Berlín. Como cambios importantes, técnicamente hablando, los Ford ya disponían de ruedas intercambiables y puesta en marcha con «demarrero».

The two-door sedan body, now fully enclosed, called the Tudor, was offered to the public for $ 595. The success of this model helped to give Ford Motor Co. a profit of $ 82,000,000 in 1923, and although this was not the best year (1922 – $ 119,000,000). , with this and previous benefits Ford’s expansion reached Europe: in 1911 in London and Manchester and in 1926 in Berlin. As important changes, technically speaking, the Fords already had interchangeable wheels and «start-up» start-up.

Ir a Arriba