Qr Ford T de 19132022-05-20T13:44:41+02:00

Ford T de 1913

Amb el model T, Henry Ford va posar el món sobre rodes. L’any 1908 s’inicià la producció fabricant 307 exemplars del model T. El 1910 en sortien 33.700 i 4.7000.000 deu anys després. El mes de maig de 1927, va sortir de la línia de fabricació de Detroit, l’últim Ford T, el núm. 15.007.033. Les característiques mecàniques eren invariables: motor de quatre cilindres de 2880 c.c., vàlvules laterals, culata desmuntable, canvi de dues velocitats i suspensió per dues ballestes transversals.
El motor donava 20 HP a 1800 r.p.m. amb una velocitat de 70 km/h.
Ford implantà el sistema de construcció en sèrie dels seus automòbils, inicià el procés d’estampació de peces i va buscar la senzillesa de construcció, aconseguint el seu abaratiment fins al màxim possible. Això va permetre que, un cotxe, que el 1908 valia 825 $, passés a valer 260 $ el 1925, amb tots els avenços sortits durant aquests anys. Si bé el client podia triar el color, Ford sempre li venia el cotxe pintat de color negre.
Aquest automòbil, el T-55, era el que utilitzava habitualment Salvador Claret en els Ral·lis i proves de cotxes antics i amb ell féu la volta a Espanya i Portugal els mesos de novembre i desembre del 1966, amb un total de 3877 km recorreguts. Aquest Ford és un dels més antics coneguts arreu de L’Estat Espanyol. El seu tipus de carrosseria, anomenada Runabout, és pràcticament tota de fusta i totalment oberta.

Con el modelo T, Henry Ford puso al mundo sobre ruedas. En 1908 se inició la producción fabricante 307 ejemplares del modelo T. En 1910 salían 33.700 y 4.700.000 diez años después. En mayo de 1927, salió de la línea de fabricación de Detroit, el último Ford T, el núm. 15.007.033. Las características mecánicas eran invariables: motor de cuatro cilindros de 2880 c.c., válvulas laterales, culata desmontable, cambio de dos velocidades y suspensión por dos ballestas transversales.
El motor daba 20 HP a 1800 rpm. con una velocidad de 70 Km/h.
Ford implantó el sistema de construcción en serie de sus automóviles, comenzó el proceso de estampación de piezas y buscó la sencillez de construcción, consiguiendo su abaratamiento hasta lo máximo posible. Esto permitió que, un coche, que en 1908 valía 825 dólares, pasara a valer 260 dólares en 1925, con todos los avances salidos durante estos años. Si bien el cliente podía elegir el color, Ford siempre le vendía el coche pintado de color negro.
Este automóvil, el T-55, era el que utilizaba habitualmente Salvador Claret en los Rally y pruebas de coches antiguos y con él dio la vuelta a España y Portugal en los meses de noviembre y diciembre de 1966, con un total de 3877 km recorridos. Este Ford es uno de los más antiguos conocidos en todo el Estado Español. Su tipo de carrocería, llamada Runabout, es prácticamente toda de madera y totalmente abierta.

With the Model T, Henry Ford put the world on wheels. In 1908, production began, producing 307 copies of the Model T. In 1910, 33,700 and 4,7,000,000 were released ten years later. In May 1927, the last Ford T, No. 15,007,033, left the Detroit production line. The mechanical characteristics were invariable: 2880 c.c. four-cylinder engine, side valves, detachable cylinder head, two-speed gearbox and suspension for two cross springs.
The engine gave 20 HP at 1800 r.p.m. with a speed of 70 Km / h.
Ford implemented the mass construction system of its cars, began the process of stamping parts and sought the simplicity of construction, getting it as cheap as possible. This allowed a car, which was worth $ 825 in 1908, to be worth $ 260 in 1925, with all the advances made during those years. While the customer could choose the color, Ford always sold him the car painted black.
This car, the T-55, was the one usually used by Salvador Claret in rallies and tests of old cars and with it he went around Spain and Portugal in November and December 1966, with a total of 3877 km. .paths. This Ford is one of the oldest known in Spain. Its body type, called Runabout, is almost entirely made of wood and completely open.

Ir a Arriba