Qr Ford Midget V8 19522022-05-27T16:22:09+02:00

Ford Midget V8 1952

El 1950 entren a Espanya les primeres notícies d’unes curses americanes sobre terra batuda o cendra, que es corren amb uns cotxes anomenats Midgets. A Salvador Claret li van entusiasmar aquest tipus de proves i es va construir entre d’altres el Midget Ford exposat. Aquesta unitat porta un motor de 8 cilindres en V, que li dona una velocitat de més de 100 km/h. els quals els aconsegueix amb gran rapidesa. El tipus de direcció és directa i com a particularitat no té fre. Durant els anys 1952-1954, Claret va crear el Midget Club Barcelona amb pilots de tanta notorietat com Francisco Godia, Jaime Pahissa, els germans Aymerich o l’Itàlia Pazze amb els quals van participar en competicions dedicades a aquest tipus d’automòbils arreu de l’Estat Espanyol, França i Portugal.

En 1950 entran en España las primeras noticias de unas carreras americanas sobre tierra batida o ceniza, que se corren con unos coches llamados Midgets. A Salvador Claret le entusiasmaron este tipo de pruebas y se construyó, entre otros, el Midget Ford expuesto. Esta unidad lleva un motor de 8 cilindros en V, que le da una velocidad de más de 100 km/h. los cuales los consigue con gran rapidez. El tipo de dirección es directa y, como particularidad, no tiene freno. Durante los años 1952-1954, Claret creó el Midget Club Barcelona con pilotos de tanta notoriedad como Francico Godia, Jaime Pahissa, los hermanos Aymerich o el italiano Pazze con los que participaron en competiciones dedicadas a este tipo de automóviles por todo el Estado Español, Francia y Portugal.

In 1950, the first news of some American races on clay or ash, which are run with cars called Midgets, entered Spain. Salvador Claret was excited about this type of test and built the Ford Midget on display, among others. This unit has an 8-cylinder V-engine, which gives it a speed of more than 100 km / h. which he achieves very quickly. The type of steering is direct and in particular has no brakes. During the years 1952-1954, Claret created the Midget Club Barcelona with riders of such notoriety as Francico Godia, Jaime Pahissa, the Aymerich brothers and the Italian Pazze with whom they participated in competitions dedicated to this type of car everywhere. of Spain, France and Portugal.

Ir a Arriba