Qr Ford A de 19302022-06-16T17:09:15+02:00

Ford A de 1930

La Ford Motor Company, va tancar les portes de les seves fàbriques durant 6 mesos l’any 1927, un cop va deixar de fabricar el model T. El motiu no era un altre que l’adaptació de la cadena de muntatge i preparació del nou model, el tipus «A». Aquest nou model va ser presentat el 2 de desembre de 1927; tècnicament, estava equipat amb un motor de quatre cilindres que donaven uns 40 HP a 2300 r.p.m., el canvi de velocitats era convencional de tres marxes amb embragatge monòdics, disposava de frens hidràulics a les quatre rodes, amortidors i bomba d’aigua; era, tècnicament, un digne successor del model T.
La producció del model A, no va durar tants anys com la del T, però sí que va ser també milionària, ja que se’n van fabricar 4.500.000 unitats. El model exposat és el tipus Fordor (four door – quatre portes). El seu preu era de 570 $, quantitat que el tornava a posar molt per sota del preu dels seus competidors.

La Ford Motor Company cerró las puertas de sus fábricas durante 6 meses en 1927, una vez dejó de fabricar el modelo T. El motivo no era otro que la adaptación de la cadena de montaje y preparación del nuevo modelo, el tipo «A». Este nuevo modelo fue presentado el 2 de diciembre de 1927; técnicamente, estaba equipado con un motor de cuatro cilindros que daban unos 40 HP a 2300 r.p.m., el cambio de velocidades era convencional de tres marchas con embrague monodisco, disponía de frenos hidráulicos a las cuatro ruedas, amortiguadores y bomba de agua; era, técnicamente, un digno sucesor del modelo T.
La producción del modelo A no duró tantos años como la del T, pero sí fue también millonaria, ya que se fabricaron 4.500.000 unidades. El modelo expuesto es el tipo Fordor (four door – cuatro puertas). Su precio era de 570 dólares, cantidad que lo volvía a poner muy por debajo del precio de sus competidores.

The Ford Motor Company closed the doors of its factories for 6 months in 1927, once it stopped manufacturing the T model. The reason was none other than the adaptation of the assembly line and preparation of the new model, type «A». This new model was introduced on December 2, 1927; technically, it was equipped with a four-cylinder engine that gave about 40 HP at 2300 r.p.m. he was, technically, a worthy successor to the Model T.
The production of the Model A did not last as long as that of the T, but it was also a millionaire, as 4,500,000 units were manufactured. The model on display is the Fordor type (four door – four doors). Its price was $ 570, which put it well below the price of its competitors.

Ir a Arriba