Qr Eucort tipus Victoria de 19502022-05-17T17:12:48+02:00

Eucort tipus Victoria de 1950

Xassís núm. 2035. Aquesta seria l’última versió feta per la «Automóviles Eucort, S.A.» per tal de motoritzar el país. L’Eucort, el promotor del qual, E. Cortés Cherto, va mostrar la fàbrica a Barcelona el 1945, pretenia fer un automòbil a l’abast de la gent del carrer. Els seus plans de fabricació de 150 automòbils diaris van quedar molt lluny de la realitat; malgrat això, els Eucort es van vendre bé en totes les seves versions, de les que, tal vegada la més coneguda fora la famosa Rubia. El Victòria portava un motor de tres cilindres de 990 c.c. i tres velocitats, aconseguint velocitats de l’ordre dels 80 km/h. La casa Eucort va tancar l’any 1953.

Chasis n.º 2035. Esta sería la última versión hecha por la fábrica «Automóviles Eucort, S.A.» para motorizar el país. Eucort, cuyo promotor era Eusebio Cortés Cherto, montó una fábrica en Barcelona en 1945, con el proyecto fundacional de hacer un automóvil al alcance de la gente de a pie. Sus planes de fabricación de 150 automóviles diarios quedaron muy lejos de la realidad; sin embargo, los Eucort se vendieron bien en todas sus versiones, de las que tal vez la más conocida fuera la famosa Rubia. Victoria, el modelo más evolucionado, llevaba un motor de tres cilindros de 990 c.c. y cambio de tres velocidades, alcanzando velocidades del orden de los 80 km/h. La casa Eucort cerró el año 1953.

Chassis No. 2035. This would be the latest version made by the factory «Automóviles Eucort, S.A.» in order to motorize the country. Eucort, whose promoter was Eusebio Cortés Cherto, showed a factory in Barcelona in 1945, with the founding project of making a car available to people on the street. His plans to make 150 cars a day were far from reality; however, the Eucorts sold well in all their versions, of which perhaps the best known was the famous Blonde. The Victoria, the most advanced model, carried a 990 hp three-cylinder engine. and three-speed gearbox, reaching speeds of the order of 80 km / h. . The Eucort house closed in 1953.

Ir a Arriba