Qr Detroit model D tipus R de 19102022-05-26T16:34:07+02:00

Detroit modelo D tipo R de 1910

La ciutat de Detroit (USA), considerada la ciutat dels automòbils, van ser també escenari de la comercialització de gran quantitat d’automòbils elèctrics sobretot en època anterior a la Primera G.M. Henry Ford i Thomas Edison, també van veure en els vehicles elèctrics una possibilitat de negoci donat el bon futur de l’automoció. Fins i tot van crear la Detroit Electric Car el 1907, que va començar a fabricar i utilitzar bateries de níquel ferro sota els dissenys de Thomas Edison, les quals permetien als seus Detroit arribar als 130 quilòmetres d’autonomia amb velocitats raonables, no més de 25 km/h. Els cotxes elèctrics eren els favorits de les classes benestants de grans ciutats i adreçats sobretot a la clientela femenina, ja que en la seva publicitat es feia esment del fet que no s’havien d’engegar per mitjà de cap manovella, que eren molt més nets i menys sorollosos que els de benzina i que els acabats eren luxosos. Els Detroit es venien acompanyats d’un carregador de bateries de considerables dimensions.

La ciudad de Detroit (USA), considerada la ciudad de los automóviles, fueron también escenario de la comercialización de gran cantidad de automóviles eléctricos sobre todo en época anterior a la Primera G.M. Henry Ford y Thomas Edison, también vieron en los vehículos eléctricos una posibilidad de negocio dado el buen futuro de la automoción. Incluso crearon la Detroit Electric Car en 1907, que empezó a fabricar y utilizar baterías de níquel hierro bajo los diseños de Thomas Edison, las cuales permitían a sus Detroit llegar a los 130 kilómetros de autonomía con velocidades razonables, solamente de 25 km/h. Los coches eléctricos eran los favoritos de las clases acomodadas de grandes ciudades y dirigidos sobre todo a la clientela femenina, ya que en su publicidad se hacía mención de que no se tenían que poner en marcha por medio de ninguna manivela, que eran mucho más limpios y menos ruidosos que los de gasolina y que los acabados eran lujosos. Los Detroit se venían acompañados de un cargador de baterías de considerables dimensiones.

The city of Detroit (USA), considered the city of automobiles, was also the scene of the sale of a large number of electric cars, especially in the period before the First G.M.  Henry Ford and Thomas Edison also saw electric vehicles as a business opportunity given the good future of the automotive industry. They even created the Detroit Electric Car in 1907, which began manufacturing and using nickel-iron batteries under the designs of Thomas Edison, which allowed its Detroit to reach 130 miles with reasonable speeds, no more than 25km./h. Electric cars were the favorites of the affluent classes in large cities and aimed primarily at female customers, as their advertising mentioned that they did not have to be started by any crank, which were much cleaner and less noisy than gasoline and the finishes were luxurious. The Detroit were accompanied by a battery charger of considerable size.

Ir a Arriba