Qr Delfin Tricamioneta 19542022-06-16T17:20:08+02:00

Delfin Tricamioneta 1954

Durant tota la dècada dels anys cinquanta, van ser nombrosos els intents de fabricar a Espanya, algun tipus de vehicle comercial, tant per a ciutat com per a zones rurals. Un d’aquests fabricants va ser la «Fábrica Española de Motocicletas y Triciclos» amb seu al carrer València de Barcelona. El seu promotor Julio Fusté, va construir uns 50 d’aquests curiosos tricicles amb motor Hispano Villers de 197 c.c., amb una disponibilitat de càrrega de fins a 250 kg. El Delfín, és una còpia del tricicle Solito, que l’empresa New Map va fabricar a França el 1953.

Durante toda la década de los 50, fueron numerosos los intentos de fabricar en España, algún tipo de vehículo comercial, tanto para ciudad como para zonas rurales. Uno de estos fabricantes fue la Fábrica Española de Motocicletas y Triciclos, con sede en la calle Valencia de Barcelona. Su promotor, Julio Fusté, construyó unos 50 de estos curiosos triciclos con motor Hispano Villers de 197 c.c., con una disponibilidad de carga de hasta 250 kg. El Delfín es una copia del triciclo Solito, que la empresa New Map fabricó en Francia en 1953.

Throughout the 1950s, there were numerous attempts to manufacture some type of commercial vehicle in Spain, both for the city and for rural areas. One of these manufacturers was the “Fábrica Española de Motocicletas y Triciclos” based in Valencia Street in Barcelona. Its promoter, Julio Fusté, built about 50 of these curious tricycles with a 197 hp Hispano Villers engine, with a load availability of up to 250 kg. The Dolphin is a copy of the Solito tricycle, which the company New Map was manufactured in France in 1953.

Ir a Arriba