Qr Citroen C4 GL de 19312022-05-17T18:17:22+02:00

Citroen C4 GL de 1931

El GL, era la versió més refinada del C4 que es va presentar a París el 1928 i del qual se’n van produir uns 300.000 exemplars. El motor de quatre cilindres i 1628 c.c. animava una carrosseria de quatre portes amb grans acabats interiors, a diferència de les altres versions. Exteriorment, es diferenciaven pel radiador i pel suport dels fars situat més alt i corbat, si bé la diferència més notable era la del capó, ja que en aquesta versió desapareixien les entalles i donaven pas a unes petites portes d’obertura. El preu del CGL era de 28500 f.

El GL era la versión más refinada del C4 que se presentó en París en 1928 y del que se produjeron unos 300.000 ejemplares. El motor de cuatro cilindros y 1628 c.c. animaba una carrocería de cuatro puertas con grandes acabados interiores, a diferencia de las demás versiones. Exteriormente, se diferenciaban por el radiador y por el soporte de los faros situado más alto y curvado, si bien la diferencia más notable era la del capó, puesto que en esta versión desaparecían las entallas y daban paso a unas pequeñas puertas de apertura. El precio del CGL era de 28500 f.

The GL was the most refined version of the C4 that was introduced in Paris in 1928 and of which about 300,000 were produced. The four-cylinder engine and 1628 c.c. it animated a four-door body with large interior finishes, unlike the other versions. Externally, they were differentiated by the radiator and the support of the lighthouse located higher and curved, although the most notable difference was that of the hood, as in this version the notches disappeared and gave way to small opening doors. The price of the CGL was 28,500 f.

Ir a Arriba