Chandler Six 1922

La Chandler Motor Car Co. ubicada a Cleveland (USA), era una mostra molt clara del tipus d’automòbil que volia el bon client americà. El motor, un sis cilindres de quasi 5.000 c.c., animava una àmplia carrosseria tipus Torpede de cinc places. Malgrat la bona acollida d’aquest tipus de vehicle, la Chandler durant el 1929, va disminuir notablement les seves vendes i fou absorbida per la casa Hupmobile.

La Chandler Motor Car Co. ubicada en Cleveland (USA), era una muestra muy clara del tipo de automóvil que quería el buen cliente americano. El motor, un seis cilindros de casi 5.000 c.c., animaba una amplia carrocería tipo Torpedo de cinco plazas. A pesar de la buena acogida de este tipo de vehículo, la Chandler durante 1929 disminuyó notablemente sus ventas y fue absorbida por la casa Hupmobile.

Chandler Motor Car Co. located in Cleveland (USA), was a very clear example of the type of car that the good American customer wanted. The engine, a six-cylinder nearly 5,000 c.c., powered a large five-seater Torpedo-type body. Despite the good reception of this type of vehicle, the Chandler during 1929, significantly decreased its sales and was absorbed by the house Hupmobile.