Qr Cadillac Serie 62 de 19562022-05-26T10:48:38+02:00

Cadillac Serie 62 de 1956

Un potent motor de vuit cilindres en V i 270 HP, anima aquest gros automòbil que va entrar al nostre país com a vehicle destinat al servei de la Casa Civil i Militar. Aquest tipus d’automòbil era un dels que més agradava utilitzar al Generalísimo Franco, tant en visites oficials com per a ús personal. L’automòbil, adquirit posteriorment per la Col·lecció, va ser comprat a subhasta pública com a sobrant militar, un cop acabats els seus serveis com a vehicle oficial.

Un potente motor de ocho cilindros en V y 270 HP, anima ese gordo automóvil que entró en nuestro país como vehículo destinado al servicio de la Casa Civil y Militar. Este tipo de automóvil era uno de los que más gustaba utilizar en el Generalísimo Franco, tanto en visitas oficiales como para uso personal. El automóvil, adquirido posteriormente por la Colección, fue comprado a subasta pública como sobrante militar, una vez terminados sus servicios como vehículo oficial.

A powerful eight-cylinder engine in V and 270 HP, animates this big car that entered our country as a vehicle intended for the service of the Civil and Military House. This type of car was one of the most liked used by Generalissimo Franco, both on official visits and for personal use. The car, later acquired by the Collection, was bought at public auction as a military surplus, once its services as an official vehicle were completed.

Ir a Arriba