Qr Bonet 18892022-05-24T13:49:19+02:00

Bonet 1889

El 1889, Francesc Bonet i Dalmau, enginyer tèxtil, va visitar l’Exposició Internacional de París, on va adquirir un motor Daimler d’un cilindre, a l’empresa Panhard & Levassor. A la seva arribada a Barcelona, va començar a dissenyar i construir un vehicle de característiques molt peculiars i amb moltes solucions basades en les tècniques tèxtils. El mes de desembre de 1889, presenta a Madrid la seva sol·licitud de Patent «d’un vehicle de diverses rodes, mogut per un motor d’explosió». Davant d’aquesta sol·licitud, el Govern Espanyol li va concedir l’explotació d’aquesta patent per vint anys. Durant la primavera de 1890, Francesc Bonet va tenir llest el seu automòbil, el primer fabricat a Espanya i un dels primers del món, el qual va circular davant l’estranyesa dels vianants, pel Passeig de Gràcia de Barcelona, el 1890. Tècnicament, es tracta d’un tricicle amb tracció per corretja a la roda del darrere; les dues rodes davanteres són les directrius i es mouen per mitjà de la maneta situada en el davantal de cuiro de la part del davant. El motor és un Daimler d’un cilindre de 462 c.c.

En 1889, Francesc Bonet Dalmau, ingeniero textil, visitó la Exposición Internacional de París, donde adquirió un motor Daimler de un cilindro, en la empresa Panhard & Levassor. A su llegada a Barcelona, ​​empezó a diseñar y construir un vehículo de características muy peculiares y con muchas soluciones basadas en las técnicas textiles. En diciembre de 1889, presenta en Madrid su solicitud de Patente «de un vehículo de varias ruedas, movido por un motor de explosión». Ante esta solicitud, el Gobierno Español le concedió la explotación de esta patente por 20 años.
Durante la primavera de 1890, Francesc Bonet tuvo listo su automóvil, el primero fabricado en España y uno de los primeros del mundo, el cual circuló ante la extrañeza de los peatones, por el Passeig de Gràcia de Barcelona, ​​en 1890. Técnicamente, se trata de un triciclo con tracción por correa en la rueda trasera; las dos ruedas delanteras son las directrices y se mueven por medio de la manija situada en el delantal de cuero de la parte delantera. El motor es un Daimler de un cilindro de 462 c.c.

In 1889, Francesc Bonet i Dalmau, a textile engineer, visited the Paris International Exposition, where he acquired a one-cylinder Daimler engine from Panhard & Levassor. Upon his arrival in Barcelona, ​​he began to design and build a vehicle with very peculiar characteristics and with many solutions based on textile techniques. In December 1889, he filed his Patent Application in Madrid for «a multi-wheeled vehicle, powered by an internal combustion engine.» In response to this application, the Spanish Government granted him the exploitation of this patent for 20 years.
During the spring of 1890, Francesc Bonet had his car ready, the first made in Spain and one of the first in the world, which was driven by pedestrians on Passeig de Gràcia in Barcelona in 1890. Technically, it is a tricycle with belt traction on the rear wheel; the two front wheels are the guidelines and are moved by the handle located on the leather apron on the front. The engine is a 462-cylinder Daimler.

Ir a Arriba