Amílcar CGS3 1924

La «Ste. Nouvelle pour l’automobile Amilcar» va ser l’empresa que va dissenyar i construir el 1924 aquest vehicle. El seu motor, un quatre cilindres de 1.074 c.c. oferia a l’usuari la satisfacció d’una conducció esportiva i agradable a un preu raonable, la qual cosa va fer d’aquest automòbil un dels més populars de la seva època.

La «Ste. Nouvelle pour el automobile Amilcar» fue la empresa que diseñó y construyó en 1924 este vehículo. Su motor, un cuatro cilindros de 1074 c.c. ofrecía al usuario la satisfacción de una conducción deportiva y agradable a un precio razonable, lo que hizo de este automóvil uno de los más populares de su época.

The «Ste. Nouvelle pour l’automobile Amilcar» was the company that designed and built this vehicle in 1924. Its engine, a four-cylinder 1,074 c.c. offered the user the satisfaction of a sporty and pleasant driving at a reasonable price, which made this car one of the most popular of its time.